آموزش جامع فیزیک دهم تمام فصول امیر حسین شاهانی

در دی وی دی آموزش جامع فیزیک دهم تمام فصول امیر حسین شاهانی تمامی مباحث به طور پیوسته و البته در عین حال تفکیک شده از لحاظ عناوین آموزشی گنجانده شده است، این مباحث شامل مباحثی چون دما و دماسنجی، انبساط گرمایی، انبساط طولی و سطحی و حجمی، انبساط غیرعادی آب، مقیاس های دما، گرما، ظرفیت گرمایی، گرمای ویژه، مول و عدد آووگادرو، دمای تعادل، گرمای ویژه مولی، گرماسنجی، تغییر حالت های ماده، روش های انتقال گرما، تابش گرمایی، قوانین گازها، قانون گازهای کامل و سایر مباحثی ست که در ارتباط با این فصل می باشد.

180،000 تومان

جمع بندی دما و گرما فصل 4 فیزیک 10

در این مبحث میخواهیم درباره ی دی وی دی دما،گرما و قانون گازها امیر مسعودی صحبت کنیم. مبحث دما،گرما و…

110،000 تومان