مهارت های نوشتاری هفتم

مقدمه خرید دی وی دی زبان فارسی که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال…

45،000 تومان

این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورهٔ پیش، آگاهی داشته باشند.خرید دی وی دی آموزشی فارسی پایه هفتم را با رتبه گردون تجربه کنید.
در بخش مهارت های خوانداری می باید به ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، توجّه شود.
فعّالیت های نوشتاری به گونه ای طراحی و سازماندهی شده اند تا آموزش و یادگیری آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستی محقق شود. توجّه به اهداف آموزشی هر یک از تمرین ها، ضروری است.
رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین طرّاحی شیوه های جدید آموزشی، به کارگیری روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری،عمق می بخشد.

فعالیت نوشتاری

فعّالیت های نوشتاری، تمرینی برای تثبیت و تقویت محتوای خوانداری کتاب است. آموزش این دو بخش، پابه پای هم صورت می گیرد تا مهارت های لازم هر دو پهنه، هماهنگ و متناسب با یکدیگر تقویت و پرورده شود.
از شرح و بیان مطالب اضافی که به انباشت دانش و خستگی ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، باید پرهیز کرد. این موضوع به ویژه در نکته های زبانی و ادبی، باید به طور جدّی رعایت گردد.
مباحث دستوری و ادبی در سال های آینده، با دقّت و تفصیل بیشتری، بیان خواهد شد. بنابراین، به همین اندازه و محدودهٔ کتاب، باید بسنده کرد.
از فعّالیت های بخش «کارگروهی » که مربوط به قلمرو مهارت های گفتاری زبان است، تنها دو مورد به دلخواه از سوی گروه های دانش آموزی، پاسخ داده شود و از نوشتن در این بخش، خودداری گردد تا فرصت پرورش سخن گویی و تقویت فنّ بیان، فراهم آید.
«فصل ادبیات بومی » با درس های آزاد، فرصت بسیار مناسب برای مشارکت دانش آموزان عزیز و دبیران گرامی در تألیف بخشی از کتاب است. پیشنهاد می شود برای تولید محتوای درس آزاد به موضوع هایی متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ و ادبیات بومی و آداب محلّی، نیازهای ویژهٔ نوجوانان و دیگر ناگفته های کتاب، توجّه شود.خرید سی دی کنکور آسان است
خرید سی دی آموزشی فارسی پایه هفتم
قیمت سی دی آموزشی فارسی پایه هفتم
سایت خرید دی وی دی آموزشی فارسی پایه هفتم